Jäsentiedote 2020

Kevätkokous/Vuosikokous, peruutus

 

Keski-Espoo -seura päätti sääntömuutoksesta (7§) syyskokouksessa 18.11.2019. Keski-Espoo -seura pitää tulevaisuudessa vuosittain vain vuosikokouksen. Vuosikokous/syyskokous  oli tarkoitus pitää maanantaina 27.4.2020 Espoon keskuksen palvelukeskuksessa,  Espoontorin kauppakes-kuksessa. Koronaviruksen vuoksi palvelukeskus on suljettu huhtikuussa ja kokousten henkilömää-rästä on annettu valtiovallan taholta rajoituksia. Tästä syystä Keski-Espoo -seuran sään-tömääräinen vuosikokous on peruttu toistaiseksi. Kokouksesta annetaan tietoa 17.5. 2020 ilmestyvässä Keski-Espoon Sanomissa.

 

Jäsenmaksut ja talous

Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksuja henkilö- ja yhteisöjäseniltään sekä hakee tukea eri tahoilta, ensi sijassa Espoon kaupungilta. Syyskokouksessa päätettiin jäsenistöltä tulleen aloitteen perusteella korottaa vuonna 2020 jäsenmaksuja seuraavasti: Henkilöjäsenet 15,00 euroa, saman perheen muut jäsenet 5,00 euroa, eläkeläiset 10 euroa ja kannattajajäsenet 50,00 eu-roa. Jäsenmaksut ovat tärkeä osa seuran toiminnan rahoittamisessa. Seura ei lähetä kuluvana vuona erillisiä jäsenkortteja.

 

Keski-Espoon Sanomat ja muu toiminta vuonna 2020

Keski-Espoo -seura julkaisee kuluvana vuonna   oman alueensa ”äänitorvea” Keski-Espoon Sano-mia neljä kertaa. Lehdessä julkaistaan oman alueen uutisia, haastatellaan asukkaita ja yrittäjiä sekä tuodaan esille alueen historiaa. Keski-Espoon Sanomien painosmäärä on 30 000 kpl, ja se jaetaan kaikkiin seuran toiminta-alueen ja sen reunavyöhykkeiden talouksiin luukkujakeluna. Entressen kirjastossa on myös lehtiteline. Lehden rahoitus hoidetaan kaupungin avustuksella ja ilmoitusmyyn-tituloilla sekä jäsenmaksuilla.

Seura on julkaissut kolme kirjaa, joista  ”Keski-Espoo – Kivikauden kylästä kaupunkikeskukseksi” ja ”Kartanoita ja huviloita Keski-Espoossa” ovat jo loppuunmyytyjä. Vuonna 2017 ilmestyi  historiikki ”Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia” ja sitä on vielä saatavilla Talomuseo Glimsissä. Kirjalle pyritään löytämään muitakin myyntipisteitä.

 

Keski-Espoo –seura pyrkii järjestämään lokakuussa perinteisen 5 luentoa käsittävän luentosarjan  Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa. Luennot sisältävät Keski-Espoon historiaan ja alueen kehi-tykseen liittyviä aiheita. Ajankohta ilmoitetaan syyskuun Keski-Espoon Sanomissa. Seura toteutta-ma Espoon keskuksen rakennuskantaa esittelevä rollup-näyttely on toistaiseksi esillä Entressen kirjastoissa.

 

Seura pyrkii toteuttamaan kuluvan vuoden aikana tutustumisia eri kohteisiin, tapahtumia ja mahdol-lisesti kaupunkikävelyn Espoon keskuksessa. Seura osallistuu ainakin Espoon tuomiokirkon ympä-ristössä järjestettäville Matin Markkinoille ja Espoo-päivän tapahtumiin. Seuran tapahtumista ilmoi-tetaan Keski-Espoon Sanomissa ja seuran kotisivuilla.

Keski-Espoo -seuran uudet kotisivut www.keskiespooseura.fi.

Keski-Espoo -seura avasi vuoden 2020 alkupuolella uudistetut kotisivut. Sivuilla esitellään Espoon keskuksen historiaa, seuran omaa historiaa sekä Keski-Espoon Sanomien vuosikertoja sekä omia ja eri tahojen järjestämiä tapahtumia Keski-Espoossa. Seurassa pyritään saamaan kotisivuille kaikki Keski-Espoon Sanomien vuosikerrat kuluvan vuoden aikana. Keski-Espoo -seura ja Keski-Espoon Sanomat perustetiin vuonna 1989. Seuran kotisivuilla on seuran oma sähköpostiosoite, jonne voi lähettää juttuja, ideoita alueen keittämiseksi jne.

 

Keski-Espoo -seuran tehtävistä Keski-Espoossa

Seuran tärkeimpänä tehtävänä on seurata oman toiminta-alueensa Keski-Espoon kehitystä sekä tar-vittaessa ottaa kantaa esimerkiksi kaavoitukseen ja rakentamiseen. Seura toimii yhteistyössä muiden alueella toimivien järjestöjen ja yhteisöjen sekä Espoon kaupungin ja Espoon seurakuntayhtymän kanssa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Seura toimii asukkaiden tietoisuuden lisää-miseksi oman asuinalueensa historiasta ja nykytilasta. Espoon keskus on aina ollut Espoon hallin-nollinen ja kirkollinen keskus ja tästä syystä alueella on historiallisesti arvokas rakennuskanta. Kes-ki-Espoo -seura pyrkii myös juurruttamaan ja kotouttamaan asukkaitaan alueelle ja tätä kautta akti-voimaan mukaan alueen kehittämistyöhön.

 

Edellä esitettyjen tapahtumien toteuttaminen on mahdollista vain, jos maassamme vallitseva poik-keustila päättyy ja toiminta palautuu normaaliksi.

keski-espoo -seuran logo