Keski-Espoo -seuran säännöt

Nimi ja kotipaikka
1§ 

Yhdistyksen nimi on Keski-Espoo –seura, ruotsiksi Föreningen för Mellersta Esbo.
 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Espoon kaupunki ja toiminta-alueena Espoon keskus lähialueineen.
Seura on kaksikielinen, mutta pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.
Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta
2§ 

Seuran tarkoituksena on
•  työskennellä toiminta-alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi kaupunginosan omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteitten pohjalta,
•  olla toiminta-alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
•  syventää asukkaiden paikallistuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
•  toiminta-alueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
•  tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
•  on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoihin päämääriin pyrkivien yhteisöjen kanssa,
•  järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
•  toimeenpanee näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja sekä järjestää juhla- ym. tilaisuuksia,
•  edistää asukkaiden omatoimisuutta sekä paikallista harrastustoimintaa sekä
•  pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Jäsenistö
4§ 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä, seuran toiminta-alueella asuva henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle
jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.


Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kutsua henkilön tai yhteisön, joka huomattavalla tavalla ja
pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka- joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian
käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun seitsemän (7) päivän kuluessa.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.


Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään
 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Päätetään edustajien valitsemisesta keskus- ja yhteistyöjärjestöjen kokouksiin.
6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

Syyskokous
10§ 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

              1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

              2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

              3.  Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

              4.  Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.

              5.  Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

              6.  Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

              7.  Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajak-si.

              8.  Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.

              9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

              10.Päätetään seuran kokouksen koolle kutsumistavasta 7§:n määräämissä rajoissa.

              11.Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen
                   kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokouk-selle esittää.

 


 

  

 

 

 

  

 

 

Kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Päätetään edustajien valitsemisesta keskus- ja yhteistyöjärjestöjen kokouksiin.
6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

Syyskokous
10§ 
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.  Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
4.  Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
5.  Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6.  Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7.  Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
8.  Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.
9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
10.Päätetään seuran kokouksen koolle kutsumistavasta 7§:n määräämissä rajoissa.
11.Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunta
11§ 
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä 6-8 kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.
Jäsenten tulee tasapuolisesti edustaa kaupunginosan eri alueita.
Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahaston-hoitajan  ja muut tarvittavat
toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
johtokunta voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista varten 3-4 –jäsenisen  työvaliokunnan.
Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Nimenkirjoittajat
12§
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Talous
13§
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta.  
Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle  vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

14§       
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

15§
Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä.

17§
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

18§
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

(Oikeusministeriö on hyväksynyt yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 29.5.1990. Sääntöjen 11§:n 3. kappale on muutettu syyskokouksessa 24.11.1992.)