Keski-Espoo -seuran säännöt

Nimi ja kotipaikka
1§ 
Yhdistyksen nimi on Keski-Espoo –seura, ruotsiksi Föreningen för Mellersta Esbo.
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Espoon kaupunki ja toiminta-alueena Espoon keskus lähialueineen.
Seura on kaksikielinen, mutta pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.
Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta
2§ 
Seuran tarkoituksena on
• työskennellä toiminta-alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi kaupunginosan omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteitten pohjalta,
• olla toiminta-alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
• syventää asukkaiden paikallistuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3§ 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
• toiminta-alueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
• on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoihin päämääriin pyrkivien yhteisöjen kanssa,
• järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
• toimeenpanee näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja sekä järjestää juhla- ym. tilaisuuksia,
• edistää asukkaiden omatoimisuutta sekä paikallista harrastustoimintaa sekä
• pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Jäsenistö
4§ 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä, seuran toiminta-alueella asuva henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.


Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.


Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kutsua henkilön tai yhteisön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään johtokunnan päättämänä aikana huhtikuun
viimeiseen päivään mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran
kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu seuran kokouksiin toimitetaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai seuran
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Kutsun toimittamistapa vahvistetaan vuosikokouksessa.


Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

 

 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
7. /tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
9. Määrätään jäsenmaksun suuruus
10. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien palkkioista
11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, muut jäsenet sekä varajäsenet
12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt
13. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7§:n perusteella
14. Päätetään edustamisesta keskus- ja yhteistyöjärjestöjen kokouksissa
15. Käsitellään asiat, jotka on johtokunnalle esitetty vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta vuosikokouksessa käsiteltäviksi sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat

16. Muut kokouksessa esille tulleet ja keskusteltavat asiat
Johtokunta

10§ 
Seuran toimintaa suunnittelee, johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 6–8 muuta jäsentä. Jäsenet tulee pyrkiä valitsemaan niin, että he edustavat seuran toiminta-alueen eri osia.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää heille maksettavista palkkioista ja
korvauksista.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja tai, kun vähintään kolme (3) jäsentä tietyn asian käsittelyä
varten kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Johtokunta tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Johtokunta voi asettaa määräaikaisia tai pysyviä työryhmiä, joista kukin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Nimenkirjoittajat
11§
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Talous
12§
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

13§       
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
14§

Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15§
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

17§
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

(Oikeusministeriö on hyväksynyt yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 29.5.1990. Sääntöjen 11§:n 3. kappale on muutettu syyskokouksessa 24.11.1992.)