Keski-Espoo-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Seuran toiminta-ajatus
Keski-Espoo-seura pyrkii parantamaan toiminta-alueensa viihtyisyyttä, asuntorakentamisen monipuolisuutta ja alueen yksityistä sekä julkista palvelutarjontaa vaikuttamalla aktiivisesti kaavoitusasioihin kaupunkikeskuksen (Espoon keskus) ja sen lähialueiden erityispiirteet huomioon ottaen sekä näin kehittämään toiminta-alueensa sivistyksellisiä ja sosiaalisia oloja. Espoon keskuksen asuinalueita ovat Kiltakallio, Kirkkojärvi, Saarniraivio, Suna Suvela ja Tuomarila. Seura toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lisäksi seura pyrkii toiminnallaan lisäämään kaupunkikeskuksen asukkaiden tietoisuutta oman asuinalueensa historiasta ja nykytilasta. Asukkaita pyritään myös sitouttamaan ja juurruttamaan alueelle ja tätä kautta aktivoimaan mukaan alueen kehittämistyöhön. 

Seuran toiminta 

Seura pitää sääntömääräiset kokoukset maaliskuun ja marraskuun loppuun mennessä. Johtokunta kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa. Johtokunta asettaa tarpeen mukaan avukseen työryhmiä. Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL), Suomen Kotiseutuliiton ja Pro Espoonjoki ry:n jäsenyhteisönä seura osallistuu näiden järjestöjen toimintaan. Seura tekee yhteistyötä alueella toimivien muiden yhdistysten sekä Espoon kaupungin, Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan ja yritysten kanssa. Seura on myös yhteistyössä monikulttuurisuutta edustavien yhdistysten kuten Trapesan kanssa. 

Tapahtumat
 
Seura toteuttaa 4-6 luentoa käsittävän luentosarjan vuoden 2024 alkupuolella Entressen kirjaston sinisessä huoneessa. Luennot käsittävät Espoon historiaan ja Keski-Espoon alueella tapahtuvaan kehitykseen kuten Espoon keskuksen rakennushankkeisiin, liittyviä aiheita. Luennoitsijat ovat oman alansa asiantuntijoita.

Keski-Espoo – seura pyrkii täydentämään ja kierrättämään vuonna 2018 kolmella kielellä toteutettua Keski-Espoon historiaa ja rakennuksia käsittelevää rollup-näyttelyä alueen tapahtumien yhteydessä. Tieto oman asuinalueen historiasta on tärkeää etenkin monikulttuurisen väestönosan kotouttamisessa ja alueelle muuttaville uusille asukkaille.

Seura osallistuu vuonna 2024 toteutettavaan Suvelan Basaari -tapahtumaan, joka järjestetään joka toinen vuosi. Seura osallistuu vuosittain Espoon tuomiokirkon ympäristössä järjestettäville SyysMatin Markkinoille sekä Espoon keskuksessa pidettäviin erilaisiin tapahtumiin kuten Espoo-päivän tapahtumiin. Seura pyrkii järjestää myös omia tapahtumia kuten kaupunkikävelyjä Espoon keskuksessa ja retkiä Espoossa ja sen ympäristössä. Seura järjestää yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa myös erilaisia tapahtumia.

Keski-Espoo-seura täyttää vuonna 2024 35-vuotta. Vuosipäivän kunniaksi järjestetään vuoden aikana tapahtuma, jossa esitellään seuran pitkää historiaa ja kuullaan luentoja.

Kannanotot ja lausunnot 
Keski-Espoo-seurassa seurataan Espoolasitentalon jatkosuunnittelua ja Virastokeskuksen kehitystä. Vuoden 2024 aikana seurataan edelleen Lommilaan ja sen pohjoispuolisen alueen kaavoitustyötä Suviniityn rakentamista, Espoontorin laajentamista koskevia suunnitelmia sekä muuta alueella tapahtuvaa asuntorakentamisen edistymistä ja toteutumista sekä tie- ja katuverkoston kehittymistä, kuten kaupunkiradan jatkamista Leppävaarasta Espoon keskukseen. Seura osallistuu Espoonjokilaakson virkistys- käytön lisäämiseen tähtäävien hankkeiden edistämiseen ja seuraa alueelle tehtyjä asemakaavoitusta ja rakennussuunnitelmia.  Esimerkiksi Söderskoginaukean kaava on valmistelussa ja arvioidaan tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2024 aikana. Kaavassa on tärkeä huomioida Keskuspuisto ja alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Julkaisutoiminta
Seura jatkaa Keski-Espoon Sanomien julkaisemista tavoitteenaan lehden sisällön ja ulkoasun jatkuva kehittäminen. Lehti on koettu Keski-Espoossa ja sen lähialueilla tärkeäksi tiedon välittäjäksi. Lehti ilmestyy ainakin neljä kertaa vuodessa. Lehden sisältöä ja linjaa valvoo johtokunta. 
Keski-Espoon Sanomien painosmäärä on 30 000 kpl, ja se jaetaan kaikkiin seuran toiminta-alueen ja sen reunavyöhykkeiden talouksiin luukkujakeluna. Lehden suurempaan painosmäärän on paineita ja siihen pyritään, jos se on taloudellisten resurssien rajoissa. Lehden rahoitus hoidetaan kaupungin avustuksella ja ilmoitusmyyntituloilla. Tarvittaessa lehden levikkialueen laajuutta ja sivumääriä tarkistetaan taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Entressen kirjastossa on Keski-Espoon Sanomia varten oma lehtiteline. Sanomista tehdään myös digiversio.

Tässä jo ilmestyneet lehdet vuodelta 2024:
Keski-Espoon Sanomat_1
Keski-Espoon Sanomat_2

Oman lehden, esitteiden ja jäsentiedotteiden lisäksi tiedottamisessa käytetään seuran omia www-sivuja osoitteessa
https://www.keskiespooseura.fi
Sivuilla julkaistaan aina myös viimeisimmät Keski-Espoon Sanomat ja arkistossa on tallennettuna aikaisemmin julkiastuja lehtiä. 

Seura on julkaissut historiansa aikana kolme kirjaa, joista ”Keski-Espoo – Kivi- kauden kylästä kaupunkikeskukseksi” ja ”Kartanoita ja huviloita Keski- Espoossa” ovat jo loppuunmyytyjä. Vuonna 2017 ilmestyneen historiikin ”Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia” on vielä saatavana. Espoon keskuksen rikas historia antaa aiheita uuden kirjan suunnittelulle.

Jäsenistö

Seuran henkilö- ja kannattajajäsenmäärää pyritään kasvattamaan osallistumalla entistä enemmän toiminta-alueella järjestettäviin tapahtumiin ja tuomalla alueen asukkaiden eri kanavien kautta tietoisuuteen seuran toiminta.

Talous 

Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksun henkilö- ja yhteisöjäseniltään sekä hakee tukea eri tahoilta, ensi sijassa Espoon kaupungilta. Tärkeä tulonlähde seuralle on ilmoitusmyynnistä saadut tulot. Julkaisutoiminnan mahdollinen tuotto käytetään seuran yleisen ja julkaisutoiminnan kehittämiseen. Jäsenmaksut v. 2024: henkilöjäsenet 15,00 euroa, saman perheen muut jäsenet 5,00 euroa, eläkeläiset 10 euroa ja kannattajajäsenet 50,00 euroa.